Достапни курсеви

Ви ја испракам тема бр 5

ФИЗИКА С

sport dhe aktivitete sporive per nxenesit e ndertimtaris

mirese erdhet 

urim mejzini

te mesohen mesimet nga letersia.

Dobredojdovte site vo kratovo

Ученици добредојдовте на овој сајт за тестови по математика

Mireseerdhet nxenes,


Duhet te keni laptopa me vete 

Slavka Cvetkovska

Сообраќајници-редовна,  се изучува во IV година образовен профил градежен техничар, како редовен предмет.
Dobrodojdovte Oktay Abdulahi, Sami Jasari, Urim Mejzini.

Предметот ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА е предвиден со наставната програма за средно образование од градежно – геодетска струка, за образовен профил градежен техничар.


факултативен предмет,, кои се изучува во IV година,  Градежно-геодетска струка, Образовен профил - Градежен техничар. Број на часови: 2часа неделно/66часа годишно.Vesna Hristovska go predava predmetot Gradezni materijali vo vtora godina na arhitektonski tehnicari A2a i A2v

Mirjana Kikova go predava predmetot Gradezni materijali vo treta godina na arhitektonski tehnicari A3a i A3v

Vesna Hristovska, Mirjana Kikova

Miresevin ne kursin e matematikes 

do te shqyrtojm tema:

1. Bashkesia e numrave real

2. Elementet themelore ne gjeometri

3. 


Македонски јазик за втора година

Практична настава е предмет кои се изучува во II година образовен профил Монтер за сува градба. Истиот е непосредно поврзан со предметот Технологија на работење.

.


Мелита Станковиќ
Зоран Здравковски
Милена Илиевска

Lenda ndegjohet ne tri pjese

1. Jenuz Memeti-pjesa e ndertimtarise

2. Shaban Nuredini- pjesa e gjeodezise

3. Llokman Limani- pjesa e arkitektures

Почитувани драги, палави, сакани и најубави ( да не заборавам најпаметни) мои ученици,

добродојдовте на курсот по германски јазик.
Ќе имате неповторлива можност да научите германски јазик и да уживате при запознавањето на некоја згодна Германка или згоден Германец, или евентуално доколку решите да купите некој брз и луд германски автомобил.
Сакате да почнете, не сте стрпливи.... Ајде, уживајте и не се откажувајте така лесно!

Ве сака вашата најкуууууул професорка Маријана

Градежни метеријали е предмет кои се изучува во II година, образовен профил Монтер за сува градба.

трета година

Александар Крстев-спорт

Делфина Серафимова-педагогија

Јулија Карамитрова-музичка уметност

Цветанка Пупуновска-математика

shenoll shabani

Предметот опфаќа запознавање со основните поими во нацртната геометрија, организирано во следните наставни теми:

-вовед во нацртната геометрија и нејзин развој како наука

-основи на ортогоналната проекција

-коса проекција

-трансформација

-рамнина

-општа рамнина

-котирана проекција

Курсот го организираат предметните наставници Вијолета Спасовска и Благоја Михајловски.

Класови: А1а;А1в

Melita Causovska, Radmila Todorovski

Предмет предвиден како вовед во Практична настава за образовен профил Монтер за сува градба во II година. Rabotime so: Biljana Todorovska, Vesna Aleksandrova i Tatjana Stefanovski

Nurijeta Memedi


Армиранобетонски конструкции III